Certyfikat CE

Certyfikat CE wraz z raportem z badań stanowi uzupełnienie dokumentacji technicznej sporządzanej przez producenta przed wystawieniem Deklaracji Zgodności, wymaganej dla potwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami unijnej dyrektywy LVD.

Certyfikat CE wydawany jest bezterminowo. Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego wyrobu. Certyfikacja na zgodność wyrobu/wyrobów prowadzona jest bez nadzoru.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe
  • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (w przypadku kabli również rysunek postaci nitki wyróżniającej)
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

    *formularze do pobrania ze strony internetowej

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji