od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

BBJ

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Biuro Badawcze ds. Jakości

OFERTA

Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ), którego wyłącznym właścicielem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stanowi największą krajową jednostkę oceny zgodności wyrobów elektrycznych.

BBJ prowadzi swoją działalność od 1933 r. i jest tym samym jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie.

BBJ spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie działalności badawczej oraz PN-EN 45011 w zakresie certyfikacji wyrobów.

BBJ jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy dotyczącej wyrobów elektrycznych powszechnego użytku (tzw. Dyrektywa Niskonapięciowa) – pod nr 1509. BBJ jest również sygnatariuszem międzynarodowych porozumień dotyczących programów certyfikacji europejskiej CCA, ENEC i HAR oraz ogólnoświatowej IECEE – CB Scheme.

Kompetencje BBJ potwierdzają ponadto certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji obejmujące działalność w zakresie badań laboratoryjnych (nr AB 044) i w zakresie certyfikacji (nr AC 012). Kompetencje te są okresowo poddawane ocenie przez uprawnione do tego zespoły audytorskie zarówno krajowe, jak i zagraniczne.  

Wysoki poziom usług BBJ wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i metod badawczych. BBJ uczestniczy kilka razy w roku w ogólnoświatowych programach międzylaboratoryjnych badań porównawczych.

BBJ oferuje producentom i dostawcom wyrobów elektrycznych:

 • badania według norm PN, EN, HD lub IEC;
 • badania według indywidualnych programów;
 • certyfikaty według własnego programu B-BBJ;
 • certyfikaty według programu CB (możliwość uzyskania innych certyfikatów krajowych na całym Świecie);
 • certyfikaty według programu CCA (możliwość uzyskania innych certyfikatów krajowych w całej Europie);
 • certyfikaty według programu HAR (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla zharmonizowanych przewodów elektrycznych);
 • certyfikaty według programu ENEC (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla sprzętu oświetleniowego, AGD i materiałów elektroinstalacyjnych) 
 • certyfikaty innych europejskich jednostek certyfikujących, z którymi BBJ ma dwustronne porozumienia;
 • certyfikaty CE (potwierdzenie deklaracji zgodności WE producenta);
 • inspekcje fabryczne.

BBJ oferuje firmom z branży elektrycznej:

 • certyfikaty świadczonych usług;
 • certyfikaty systemów zarządzania (ISO 9001).

BBJ oferuje osobom zawodowo działającym w obszarze elektryki:

 • szkolenia specjalistyczne;
 • indywidualne certyfikaty zawodowe.

Ponadto BBJ:

 • udziela konsultacji technicznych, przeprowadza ekspertyzy, oraz wydaje opinie i orzeczenia techniczne w zakresie objętym działalnością podstawową (z wyłączeniem klientów będących posiadaczami certyfikatów wydanych przez BBJ);
 • organizuje otwarte szkolenia personelu zainteresowanych firm z branży elektrotechnicznej.

Korzystanie z usług BBJ zapewnia wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu, a w szczególności:

 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację samooceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;
 • niezależną i bezstronną ocenę warunków produkcji;
 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności;
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo wyrobu i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem 'B-BBJ';
 • możliwość uzyskania certyfikatów zagranicznych jednostek certyfikujących na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;
 • efektywną promocje wyrobu.

Działalność BBJ objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

BADANIA

 • Badania typu (LVD)
 • Badania środowiskowe
 • Badania materiałowe
 • Badania mechaniczne
 • Badania elektryczne
 • Badania fotometryczne

HISTORIA


Odzyskanie przez państwo polskie niepodległości w 1918 r. i wiążąca się z tym konieczność odbudowy struktur gospodarczych postawiła przed intelektualnymi środowiskami technicznymi wiele zadań; m.in. utworzenie spójnego systemu energetycznego, umożliwiającego rozwój kraju. W tych okolicznościach entuzjastyczny ruch stowarzyszeniowy środowisk polskich elektrotechników, działających uprzednio na obszarze trzech zaborów i nierzadko w konspiracji, owocuje w 1919 r. powstaniem STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH (SEP).
Pierwszym prezesem SEP zostaje Mieczysław Pożaryski, profesor Politechniki Warszawskiej, późniejszy wielokrotny dziekan wydziału elektrycznego PW.

W 1925 r., po uprzednim powołaniu Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, Polska zostaje przyjęta do IEC (International Electrotechnical Commission). W 1926 r. powstaje europejska organizacja CEE (International Commission on rules for the approval of electrical equipment), międzynarodowa instytucja ds. atestowania sprzętu elektrotechnicznego.

Powyższe wydarzenia stworzyły warunki do powołania w 1933 r. Biura Znaku Przepisowego SEP, którego zadaniem było potwierdzanie zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm Elektrotechnicznych, opracowywanych i wydawanych w tamtym okresie wyłącznie przez SEP, i przyznawanie prawa do oznaczania wyrobów Znakiem Przepisowym w postaci cechy literowej SEP w kole (późniejszego logo Stowarzyszenia) lub lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania przewodów. Warunkiem ubiegania się o Znak Przepisowy była w tamtych pionierskich czasach  przynależność producenta do SEP (ówczesne regulacje dopuszczały w stowarzyszeniach uczestnictwo zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).

Pierwszym kierownikiem Biura zostaje inż. Jerzy Ignacy Skowroński (późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej oraz członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk), a jego najbliższymi współpracownikami inżynierowie: Edward Kobosko, Tadeusz Schwartz i Wiktor Kuszelewicz.

Początkowo Biuro znalazło siedzibę w piwnicy gmachu Stowarzyszeń Technicznych przy ul. T. Czackiego 3 w Warszawie (obecnie siedziba FSN-T NOT), skąd w 1936 r. zostało przeniesione do pałacu Kronenberga, przy ulicy Królewskiej 15 (obecnie nieistniejącego).

W tym czasie działalność Biura dotyczyła głównie oceny przewodów elektrycznych. Badano również grzejniki gospodarstwa domowego i materiały izolacyjne.

W 1938 r. zbadano 586 wyrobów i przeprowadzono łącznie 44 inspekcje w fabrykach. O prestiżu znaku SEP świadczy fakt, że szereg elektrowni (m.in. Gdańska) wprowadziło na swoim terenie obowiązek stosowania przewodów z nitką SEP.

W wyniku bombardowań we wrześniu 1939 r. pałac Kronenberga został w znacznej mierze zniszczony. Biuro przestało istnieć.

We wrześniu 1956 r., podczas IX Walnego Zjazdu Delegatów SEP, reaktywowano Biuro Znaku Przepisowego jako agendę gospodarczą SEP o charakterze naukowo-technicznym, pracującą według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, jednak bez osobowości prawnej. Zanim jeszcze zostało ono zorganizowane, minister przemysłu maszynowego wydał zarządzenie w sprawie obowiązku uzyskiwania Znaku Przepisowego SEP dla 37 wyrobów (głównie przewodów, sprzętu elektroinstalacyjnego, sprzętu grzejnego użytku domowego, silników elektrycznych do użytku domowego i innych).

W 1957 r. Zarząd Główny SEP powołał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Znaku Przepisowego profesora Kazimierza Kolbińskiego (pełnił tę funkcję do 1975 r.), a na dyrektora Biura mgr inż. Zygfryda Junga. Początkowo z uwagi na brak własnych laboratoriów badania były zlecane Instytutowi Elektrotechniki i Politechnice Warszawskiej. W 1958 r. zbadano 304 wyroby.

Pierwsza własna, powojenna pracownia badawcza Biura Znaku Przepisowego powstała w czerwcu 1961 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Była to pracownia badania przewodów.

W 1962 r. SEP uzyskuje cesję do przyznawania producentom określonych grup wyrobów elektrycznych prawa  do oznaczania ich znakami jakości. Jednocześnie przestaje istnieć Znak Przepisowy SEP. Wprowadzone zostają oznaczenia 'KWE', '1' i 'Q', a dotychczasowa nazwa Biura zostaje zmieniona na Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ).

W 1965 r. Dyrektorem BBJ zostaje mgr inż. Tadeusz Skarzyński, sekretarz generalny SEP w latach 1958-1962.

W odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się przemysłu, obligatoryjność 'KWE', a także zapotrzebowanie na dobrowolne znaki '1' i 'Q', powstają następne laboratoria BBJ, rozrzucone w różnych punktach Warszawy. W 1969 r. zostają utworzone także oddziały zamiejscowe BBJ: w Gliwicach (z pracownią badań przewodów, głównie nawojowych) i w Lublinie (początkowo z pracownią budowy aparatury badawczej oraz pracownią przewodów i kabli). Następuje istotny rozwój BBJ.

W 1978 r. Laboratorium BBJ zostaje uznane, w całości, jako międzynarodowa stacja badawcza w ramach europejskiego programu oceny zgodności wyrobów elektrycznych CEE (International Commission on Rules for the Approval  of Electric Equipment), przekształconego w 1985 r. w ogólnoświatowy program IECEE.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w ramach utworzonego przedstawicielstwa inspekcyjnego Underwriters Laboratories Inc. (największa amerykańska organizacja certyfikująca), pracownicy BBJ przeprowadzają kontrole fabryczne wytwarzanych w Polsce wyrobów elektrycznych, przeznaczonych na rynek amerykański.

W 1990 r. wszystkie warszawskie komórki BBJ zostają zlokalizowane w jednym gmachu na terenie Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu.

W 1993 r. BBJ uzyskuje akredytację jako jednostka certyfikująca wyroby elektryczne.

W 1995 r. BBJ otrzymuje certyfikat akredytacji dla laboratorium badawczego.

W II połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. BBJ zawiera liczne porozumienia dwustronne o wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikacji, w tym m.in.  z SEMKO (Szwecja) w 1997 r., EZU (Republika Czeska) w 1997 r., MEEI (Węgry) w 1997 r., SIQ (Słowenia) w 1997 r., NEMKO (Norwegia) w 1998 r., VDE (Niemcy) w 1999 r., TÜV (Niemcy) w 1999 r., IMQ (Włochy) w 2000 r. i LCIE (Francja) w 2000 r.

Dzięki konsekwentnym działaniom zmierzającym do przystąpienia BBJ do wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących, działających w obszarze oceny zgodności z normami europejskimi, w 2000 r. BBJ zostaje członkiem porozumienia CCA (CENELEC Certification Agreement). W tym samym czasie BBJ zostaje także zaakceptowane jako NCB (National Certification Body) w międzynarodowym porozumieniu IECEE - schemat CB.

W 2002 r. Laboratorium Badawcze BBJ uzyskuje certyfikat akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W 2004 r. BBJ podpisuje umowę HAR (Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonised Specifications) i tym samym zostaje sygnatariuszem Europejskiego Porozumienia HAR Group. Od tej pory BBJ uzyskuje uprawnienia wydawania licencji na wspólny europejski znak HAR dla kabli i przewodów elektrycznych.

Po przyjęciu Polski do Wspólnot Europejskich w 2004 r. BBJ otrzymuje uprawnienia Jednostki Notyfikowanej nr 1509 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej.

W 2006 r. BBJ wprowadza program certyfikacji na własny Znak Bezpieczeństwa B-BBJ. Pozytywna ocena audytu przeprowadzonego w tym czasie przez międzynarodową grupę asesorów potwierdza kompetencje BBJ jako Laboratorium Badawczego i Jednostki Certyfikującej Wyroby, dające prawo dalszego uczestnictwa BBJ w systemach CCA, HAR oraz IECEE/system CB. W tym samym roku dyrektorem BBJ zostaje Janusz Okólski.

W 2008 r. BBJ obchodzi uroczystość 75-lecia powstania. Z tej okazji BBJ otrzymuje Złotą Odznakę Honorową SEP.

W 2010 r. BBJ zgłasza akces do kolejnego europejskiego porozumienia umożliwiajęcego jego sygnatariuszom wydawanie licencji na oznaczanie certyfikowanych przez nich wyrobów znakiem ENEC, najbardziej prestiżowym znakiem zgodności. Przeprowadzona w styczniu 2011 r. ocena kompetencji potwierdza przygotowanie BBJ do tego rodzaju certyfikacji. W następstwie tego faktu, w kwietniu 2011 r. BBJ zostaje przyjęte do ENEC Group uzyskując prawo do wydawania certyfikatów nie wymagających potwierdzenia w innych krajach europejskich.

W 2012 r. BBJ podejmuje starania mające na celu uzyskanie osobowości prawnej.

W 2013 r. zostaje dokonana zmiana na stanowisku dyrektora BBJ. Nowym dyrektorem od 1 kwietnia 2013 r. zostaje Marcin Ocioszyński. 

Mapa strony | Webmaster