Historia

Timeline

1933

Utworzenie Biura Znaku Przepisowego SEP

1956

Reaktywacja Biura Znaku Przepisowego jako agendy gospodarczej SEP

1957

Wznowienie działalności Biura Znaku Przepisowego

1962

Zmiana nazwy na Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ)

1969

Utworzenie dwóch oddziałów w Lublinie i Gliwicach

1978

Laboratorium Badawcze BBJ zostaje uznane, w całości, jako międzynarodowa stacja badawcza w ramach europejskiego programu oceny zgodności wyrobów elektrycznych CEE

1993

Uzyskanie pierwszego certyfikatu akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby elektrotechniczne

1995

Pierwsza akredytacja dla Laboratorium Badawczego

1999

Przystąpienie do programu międzynarodowych badań biegłości organizowanych przez IFM (IFM Quality Services Pty Ltd)

2000

Przystąpienie SEP – BBJ do IECEE i CCA

2002

Uzyskanie certyfikatu akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji

2004

Otrzymanie uprawnień jednostki notyfikowanej dla dyrektyw Nowego Podejścia w Unii Europejskiej

2004

Podpisanie wielostronnego porozumienia HAR (HAR Group Agreement)

2006

Wprowadzenie programu certyfikacji na własny Znak B-BBJ

2008

Odznaczenie Złotą Odznaką Honorową SEP

2011

Podpisanie wielostronnego porozumienia ENEC (ENEC Group Agreement) z prawem do wydawania certyfikatów potwierdzenia w innych krajach Unii Europejskiej

2014

Rozszerzenie zakresu certyfikacji o ENEC PLUS

2016

Wprowadzenie kolejnego programu certyfikacji na własny Znak SEP – BBJ