Laboratorium badawcze

Laboratorium Badawcze wykonuje głównie badania dla wykazania zgodności z wymaganiami przepisów prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu i znakowania CE, w szczególności dyrektywy LVD i EKOPROJEKTU (2014/35/WE i 2009/125/WE).

Od 1995r. Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 044, który obejmuje wiele kategorii wyrobów elektrycznych.

Na życzenie Klientów wykonywane są badania również spoza aktualnego zakresu akredytacji (np.: wyrobów według własnych specyfikacji producentów- badania konstrukcyjne wyrobów).

W przypadku badań, dla przeprowadzenia których konieczne jest stosowanie metod nieznormalizowanych, jednoznaczne ustalenia dotyczące wymagań Klienta oraz celu badania są przedmiotem odrębnych uzgodnień. Wszystkie badania, o ile nie uzgodniono inaczej, realizowane są zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Wyniki każdego badania lub serii badań wykonanych przez laboratorium są przedstawiane w sprawozdaniu  (raporcie) z badań. Dokument ten może być wystawiony w języku polskim lub/i angielskim.

Dwustronne i wielostronne porozumienia zawarte z wieloma jednostkami zagranicznymi o uznawaniu raportów z badań w procesach certyfikacji, pozwalają naszym Klientom na uniknięcie powtórnych kosztownych badań w laboratoriach zagranicznych.

Sprawozdania z badań stanowią:

  • podstawę do wystawiania odpowiednich certyfikatów przez Jednostkę Certyfikującą (krajową lub zagraniczną)
  • jeden z ważnych elementów dokumentacji technicznej sporządzanej przez producenta wyrobów elektrycznych przed wystawieniem Deklaracji Zgodności i oznakowaniem wyrobu znakiem CE, potwierdzających spełnianie wymagań zasadniczych właściwej dyrektywy lub dyrektyw.

W skład Laboratorium Badawczego wchodzą:

  • Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego
  • Zakład Aparatów Niskiego Napięcia
  • Zakład Kabli i Przewodów