Dotacje UE

W ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17, zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym RPLU.01.03.00-06-0043/17, zatwierdzonego do dofinansowania przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia w Oddziale lubelskim SEP-BBJ uruchomiło generatory udarów prądowych o kształcie udaru 10/350 i układ rejestracji szybkich przebiegów zwarciowych i udarowych. Generatory i układ rejestracji wykorzystywane są jako elementy uzupełniające do przeprowadzenia pełnego, akredytowanego badania typu:

  • ograniczników przepięć (SPD) o wartość prądu udarowego do 100 kA dla impulsu 10/350 zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61643-11:2013-06 z możliwością nakładania udaru na sinusoidę napięcia zasilającego SPD, dotyczy to urządzeń ograniczających przepięcia zaklasyfikowanych jako Typ I,
  • elementów systemu ochrony odgromowej LPSC o wartości prądu do 200 kA dla impulsu 10/350 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62561-1:2017-07, dotyczy wszystkich połączeń elementów LPS zarówno wykonywanych na obiekcie np. połączenia krzyżowe, równoległe, jak i połączeń uziomów w ziemi.

Na chwilę obecną jest to jedyne urządzenie tego typu w Polsce z akredytowaną przez PCA metodą badawczą i jedno z niewielu w Europie należące do strony trzeciej, niezależne od producentów.

Tytuł realizowanego projektu to :
„Budowa generatora udarów prądowych w Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia w Lublinie o napięciu ładowania kondensatorów do 80kV i możliwością rejestracji amplitudy i kształtu udaru wykorzystywanego jako niezbędny element do akredytowanego badania typu elementów systemów odgromowych w zakresie znamionowego prądu udaru na wyjściu od 50kA do 200kA dla impulsu 10/350 i wykorzystywanego jako niezbędny element do akredytowanego badania typu ograniczników przepięć w zakresie znamionowego prądu udaru na wyjściu od 5kA do 100kA dla impulsu 10/350 oraz budowa układu rejestracji szybkich przebiegów zwarciowych i udarowych niezbędnego do realizacji badania typu ograniczników przepięć typ I i typ I+II – norma PN-EN 61643-11:2016 punkt 8.3.5.3 i punkt 8.3.8.”.

Rozpoczęcie projektu nastąpiło 2017-03-20, zakończenie rzeczowe realizacji 2018-06-18, a zakończenie finansowe realizacji 2018-07-18.

Wartość Projektu wynosi 1 291 500,00 PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 050 000,00 PLN.

Intensywność pomocy wynosi 60% wydatków kwalifikowanych czyli 630 000,00 PLN.

Miejsce realizacji projektu: SEP-BBJ, ul. M. Rapackiego 13, 20-150 Lublin.