FAQ

Co należy rozumieć pod pojęciem "dobrowolna certyfikacja wyrobów"?

Podstawowa ocena zgodności wyrobu z wymaganiami normatywnymi spoczywa przede wszystkim na dostawcy/producencie. Jest to samoocena. Typowym przykładem takiego działania jest wystawianie przez producenta deklaracji zgodności dla znakowania CE.

Certyfikacja wyrobów jest działaniem w wyniku którego kompetentna i niezależna od dostawcy i odbiorcy jednostka oceniająca zgodność udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami, określanymi w dokumentach normatywnych. Jest to ocena zgodności strony trzeciej -niezależnej. Certyfikacja dobrowolna jest więc działaniem weryfikującym i uwiarygodniającym deklaracje dostawcy. Wydane przez jednostkę certyfikującą oświadczenie zgodności z mającymi zastosowanie  wyspecyfikowanymi wymaganiami (zawartymi w normach i innych dokumentach normatywnych), ma zwykle formę certyfikatu zgodności. Przy wybranych programach certyfikacji, udzielane jest producentowi prawo do stosowania zastrzeżonego znaku jednostki certyfikującej (np.: ENEC 28).

Certyfikacja dobrowolna prowadzona jest na życzenie producentów, faktycznych lub potencjalnych odbiorców, w tym organizacji  realizujących przetargi i/lub zamówienia publiczne, konsumentów itp.

Co oznacza dla producenta certyfikacja wyrobów w systemie nadzorowanym, a co bez nadzoru?

Niektóre programy certyfikacji mogą obejmować badania wstępne wyrobu i wstępną inspekcję lub ocenę systemów zarządzania jakością w miejscu produkcji, po których następuje nadzór obejmujący badania okresowe i/lub kontrolne próbek pobranych z produkcji i/lub z rynku. Badania kontrolne wyrobów są prowadzone w celu sprawdzenia, czy wyroby wyprodukowane po wydaniu certyfikatu spełniają nadal wyspecyfikowane wymagania. Natomiast coroczna inspekcja rutynowa ma na celu potwierdzenie utrzymywania przez producenta właściwego procesu produkcji, na poziomie potwierdzonym inspekcją przedlicencyjną.

Certyfikacja bez nadzoru polega na przebadaniu dostarczonej lub pobranej próbki wyrobu w celu wykazania spełnienia wyspecyfikowanych wymagań normy lub innego dokumentu normatywnego oraz wydaniu certyfikatu. Program tego typu nie prowadzi żadnych działań po wydaniu certyfikatu zgodności w odniesieniu do produkowanych wyrobów. Kolejne wyprodukowane wyroby nie są objęte wydanym certyfikatem.

Jaka jest procedura rozpoczęcia badań w BBJ? Co należy zrobić?

Wyrób do badania należy zgłosić w formie elektronicznej na adres bbj@bbj.pl podając Państwa dane adresowe oraz dołączając poniższe załączniki:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, jeżeli mają zastosowanie
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu
 • dokumentacja konstrukcyjna – jeśli jest wymagana

Państwa wiadomość zostanie przekazana do specjalisty prowadzącego, który skontaktuje się z Państwem. Dysponując otrzymaną dokumentacją techniczną precyzyjnie odpowie na dodatkowe pytania i przygotuje wstępną ofertę.

Jednocześnie informujemy, że na każdym etapie naszej współpracy gwarantujemy zachowanie poufności. Państwa dokumentacja techniczne jest bezpieczna; wgląd w nią mają tylko i wyłącznie uprawnione osoby.

Następnie poprosimy Państwa o wypełnienie i podpisanie wniosku-zlecenia. Dostarczenie wybranych do badań próbek oraz akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji stanowią warunek konieczny do rozpoczęcia badań.

Kiedy certyfikat traci ważność?

Certyfikat traci ważność w przypadku, gdy:

 • następuje jakakolwiek zmiana normy przedmiotowej

  istnieje wówczas konieczność wykonania dodatkowych badań lub pełnego badania typu wyrobu oraz wydania nowego certyfikatu – każdy przypadek rozpatrywany jest osobno

 • następuje zmiana w wyrobie

  możliwość wykonania dodatkowych badań i wystawienia certyfikatu

 • następuje zmiana miejsca produkcji

  konieczna inspekcja w nowym miejscu produkcji

 • jest negatywny wynik badań kontrolnych i negatywny wynik działań naprawczych

  najpierw następuje zawieszenie certyfikatu, w skrajnym przypadku cofnięcie

Wszelkie koszty związane z dodatkowymi badaniami, wystawieniem nowego certyfikatu, czy inspekcją w miejscu produkcji ponosi posiadacz certyfikatu.