Certyfikat CCA

Program badań i certyfikacji, określany jako CCA (CENELEC Certification Agreement) bazuje na zawartym w roku 1973 porozumieniu europejskich jednostek certyfikujących o wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikatów na swoje krajowe (prywatne) znaki, bazujące na wymaganiach właściwych norm zharmonizowanych (EN lub HD) z dyrektywą LVD. Producent, który uzyskał certyfikat na zastrzeżony znak jednej z jednostek certyfikujących, sygnatariuszy porozumienia CCA, np. SEP-BBJ może uzyskać dodatkowo certyfikat CCA zwany NTR (Notification of Test Results) na podstawie którego w szybkim trybie, bez dodatkowych badań może uzyskać certyfikat innej krajowej jednostki innego państwa. NTR jest bowiem dowodem, że reprezentatywna próbka wyrobu przeszła z wynikiem pozytywnym badania w celu wykazania zgodności z odpowiednią normą EN lub dokumentem HD.

W SEP-BBJ programem certyfikacji CCA objęte są praktycznie wszystkie wyroby elektryczne niskiego napięcia objęte akredytacją na bazie norm EN/HD.

Więcej o certyfikacji CCA na stronie www.cca-cert.com

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów i podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów z niezależnych jednostek potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe
  • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (w przypadku kabli również rysunek postaci nitki wyróżniającej)
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

    *formularze do pobrania ze strony internetowej

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji