Certyfikat SEP-BBJ

Znak SEP – BBJ jest zastrzeżonym przez SEP – BBJ znakiem certyfikacji dla wyrobów elektrycznych. Potwierdza on, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm polskich (PN), europejskich (EN) i/lub IEC, związanych głównie z bezpieczeństwem, a więc są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla osób i środowiska. Certyfikacja zgodności według programu SEP – BBJ jest certyfikacją typu 5, obejmującą badanie i ocenę wyrobu, inspekcję przedlicencyjną, a także coroczne nadzory w miejscu produkcji oraz produkowanych wyrobów pobieranych u producenta i/lub z rynku.

Certyfikat wydawany jest bezterminowo*, strony zawierają umowę licencyjną. Certyfikacja na znak SEP – BBJ jest korzystna dla posiadacza wielu certyfikatów tego typu dla różnych wyrobów.

*Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego wyrobu.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów z niezależnych jednostek, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • wypełniony kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji*
 • wypełniony kwestionariusz producenta** (dotyczy wszystkich miejsc produkcji)
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Deklaracji Identyczności* lub Oświadczenia Identyfikacyjnego*.

  Uwaga: Jeżeli do wniosku-zlecenia dołączone jest sprawozdanie z badań prosimy o wypełnienie
  Deklaracji Identyczności; w przypadku, gdy wniosek dotyczy modyfikacji posiadanego certyfikatu/licencji
  należy wypełnić Oświadczenie Identyfikacyjne.

 • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (w przypadku kabli również rysunek postaci nitki wyróżniającej)
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji oraz podpisanie umowy licencyjnej*

*formularze do pobrania ze strony internetowej