Certyfikat B-BBJ

Znak B-BBJ jest zastrzeżonym przez SEP-BBJ znakiem certyfikacji dla wyrobów elektrycznych. Potwierdza on, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm polskich (PN), europejskich (EN) i/lub IEC, związanych głównie z bezpieczeństwem, a więc są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla osób i środowiska. Certyfikacja zgodności według programu B-BBJ jest certyfikacją typu 5, obejmującą badanie i ocenę wyrobu, inspekcję przedlicencyjną, a także coroczne nadzory w miejscu produkcji oraz produkowanych wyrobów pobieranych u producenta i/lub z rynku.

Certyfikat wydawany jest na 5* lat.

*Ważność certyfikatu ustaje automatycznie, gdy jeden z dokumentów normatywnych stanowiących podstawę oceny przestanie być uznawany przez Komisję Europejską za zharmonizowany z jedną z dyrektyw dotyczących danego wyrobu.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów z niezależnych jednostek, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • wypełniony kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji*
 • wypełniony kwestionariusz producenta** (dotyczy wszystkich miejsc produkcji)
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Deklaracji Identyczności* lub Oświadczenia Identyfikacyjnego**.

  Uwaga: Jeżeli do wniosku-zlecenia dołączone jest sprawozdanie z badań prosimy o wypełnienie Deklaracji Identyczności; w przypadku, gdy wniosek dotyczy modyfikacji posiadanego certyfikatu/licencji należy wypełnić Oświadczenie Identyfikacyjne.

 • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (a w przypadku kabli również  rysunek postaci nitki wyróżniającej)
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

  *formularze do pobrania ze strony internetowej

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji