Certyfikat Z

Certyfikacja zgodności Z jest potwierdzeniem przez niezależną stronę trzecią –SEP-BBJ, że certyfikowana próbka wyrobu spełnia wymagania dokumentów normatywnych będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji. Może nim być norma, przepis prawny lub specyfikacja techniczna np. norma zakładowa.

Certyfikacja zgodności wyrobu/wyrobów prowadzona jest bez nadzoru. Certyfikat Z nie daje uprawnień do posługiwania się nim w odniesieniu do produkowanych później wyrobów.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej do bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu
 • dokument normatywny, jeżeli jest to dokument inny niż PN

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia** i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe
 • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (w przypadku kabli również rysunek postaci nitki wyróżniającej)
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

  *formularze do pobrania ze strony internetowej

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji