Certyfikat ENEC

Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji dla wyrobów elektrycznych. Potwierdza on, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), związanych głównie z bezpieczeństwem.

ENEC jest wspólnym dla Europy, wysokiej jakości, niezależnym znakiem towarowym, gwarantującym bezpieczeństwo wyrobów. Certyfikacja na znak ENEC jest programem objętym nadzorem po wydaniu certyfikatu. Przyznany przez SEP-BBJ znak ENEC dla wyrobów elektrycznych jest uznawany przez państwa europejskie, a także niektóre kraje spoza Europy, bez żadnych dodatkowych warunków. Rejestr certyfikatów ENEC znajduje się na stronie www.enec.com. Na wyroby certyfikowane w SEP-BBJ nanoszony jest znak ENEC z numerem 28.

Producent wyrobów przedstawionych do certyfikacji w programie ENEC powinien posiadać:

 • wyposażenie umożliwiające powtarzalną produkcję wyrobów
 • możliwości do wykonania rutynowych sprawdzeń produkowanych wyrobów (zgodnie z dokumentem PD ENEC 303 Annex A, właściwym dla certyfikowanego wyrobu dostępnym na stronie ETICS)
 • wdrożony system zarządzania według ISO 9001 (niekoniecznie certyfikowany), obejmujący w szczególności produkcję certyfikowanego wyrobu. W przypadku niecertyfikowanego systemu będzie on przedmiotem oceny w ramach inspekcji przedlicencyjnej i przeprowadzanej corocznie przez SEP – BBJ lub z jego upoważnienia, przez sygnatariuszy porozumienia ENEC.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej na adres bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, jeżeli mają zastosowanie
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów z niezależnych jednostek, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu
 • dokumentacja konstrukcyjna – jeśli jest wymagana

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • certyfikat(-y) ISO 9001 dla wszystkich miejsc produkcji, jeżeli mają zastosowanie lub księga jakości – w przypadku wdrożonego systemu wg ISO 9001
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji*
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony kwestionariusz producenta* dla wszystkich wymienionych we wniosku-zleceniu miejsc produkcji
 • wypełniony i prawomocnie poświadczony formularz Deklaracji Identyczności* lub Oświadczenia Identyfikacyjnego*.Uwaga: Jeżeli do wniosku-zlecenia dołączone jest sprawozdanie z badań prosimy o wypełnienie Deklaracji Identyczności; w przypadku, gdy wniosek dotyczy modyfikacji posiadanego certyfikatu/licencji należy wypełnić Oświadczenie Identyfikacyjne.
 • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy*
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty, termin realizacji oraz podpisanie umowy licencyjnej*

*formularze do pobrania ze strony internetowej