Nowe projekty dokumentów i procedur tematami wiodącymi posiedzenia OSM/FIP

W dniach 4-5 września 2018 r. przedstawiciel SEP – BBJ, p. Janusz Okólski, uczestniczył w posiedzeniu OSM/FIP, które miało miejsce w Atenach (Grecja). OSM/FIP to grupa ekspertów działających w ramach ETICS (europejskie stowarzyszenie jednostek prowadzących badania i certyfikację wyrobów elektrycznych) na rzecz międzynarodowej harmonizacji procedur związanych z przeprowadzaniem i raportowaniem inspekcji fabrycznych. Grupa ta zbiera się raz do roku w celu przedstawienia bieżących problemów i przedyskutowania przyszłych działań.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został projekt dokumentu określającego kryteria kwalifikacyjne dla inspektorów fabrycznych. Przedyskutowano kwestię aktualizacji załącznika 2 do raportu z inspekcji (obecna wersja opiera się na wycofanym wydaniu normy ISO 9001) oraz uzgodnienia jednakowych zasad pobierania próbek. Uzgodniono tryb dalszych prac nad nowymi wydaniami dokumentów operacyjnych związanych z inspekcjami fabrycznymi (przedstawiciel SEP – BBJ został dokooptowany do grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie tych dokumentów). Ustalono także, że miejscem przyszłorocznego spotkania będą Helsinki (Finlandia).

Posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego CENELEC TC 20 w Krakowie w dniach 14 – 15 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia omawiane były sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych działających w ramach komitetu TC 20 oraz postępy prac nad normami, które aktualnie znajdują się w przeglądzie. Należą do nich między innymi norma HD 620 dotycząca kabli średnich napięć oraz norma HD 625 na przewody napowietrzne, do linii izolowanych. Powstała inicjatywa, aby stworzyć normy krajowe, uwzględniające odstępstwa stosowane na rynku polskim, które będą zharmonizowane w dokumentach HD 620 i 625.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości państw członkowskich CENELEC.  W obradach brało udział trzech delegatów z Polski, członków KT nr 53/PKN, wśród nich reprezentant SEP-BBJ.

Znak ENEC+

Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek wiodący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Czytaj dalej

,

25 lat znaku ENEC

Znak ENEC w 2018 r. obchodzi Jubileusz 25-lecia. Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych, objętych dyrektywą niskiego napięcia. ENEC jest znakiem potwierdzającym w szczególności bezpieczeństwo wyrobu, powszechnie jest również uznawany za znak wysokiej jakości dla produktów elektrycznych.

Czytaj dalej

,

Mija okres przejściowy, w którym ważne były dwa wydania normy PN-EN 60598-1

Dnia 20 października 2017 r. kończy się ponad dwuletni okres, w którym producent, aby wykazać domniemanie spełniania wymagań przepisów prawnych, mógł wykorzystywać postanowienia poprzedniego wydania normy EN z 2008 r. Benefi cjentem nowych regulacji jest, oczywiście, użytkownik, gdyż nowa norma zmienia stare oraz wprowadza nowe wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wyrobów.
Czytaj dalej