Wywiad z dyrektorem SEP-BBJ

Red. – Z przyjemnością informowaliśmy kilka dni temu, że otrzymał Kolega zaszczytny tytuł Osobowości Roku 2019 w kategorii otoczenie biznesu. Jeszcze raz gratuluję tego wyróżnienia. Porozmawiajmy zatem o tym, czym i jakimi działaniami zapracował Kolega na ten sukces …
M. Ocioszyński – Nasze Biuro – SEP-BBJ – należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniony podmiot działalności gospodarczej. Jego działalność jest uznawana również na forum międzynarodowym. Poza działaniami w obszarze krajowych badań i zróżnicowanych, własnych programów certyfikacji wyrobów elektrycznych, działamy również w ramach wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych: w ogólnoświatowym systemie IECEE – CB Scheme i europejskich programach badań i certyfikacji w ramach ETICS: programy CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR. Kompetencje SEP – BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji oraz certyfikaty uznania wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych. SEP-BBJ, dzięki prowadzeniu aktywnej polityki rozwojowej, systematycznie aktualizuje swoje zakresy badań i certyfikacji, podążając nie tylko za szybko zmieniającymi się wymaganiami norm, stanowiącymi podstawę oceny zgodności wyrobów, ale również wchodzi w nowe obszary działalności badań i certyfikacji.
Cały wywiad
Źródło: SEP

Dyrektor SEP – BBJ Marcin Ocioszyński Osobowością Roku 2019

W czasie trwania Targów Światło 2020 rozstrzygnięto Konkurs Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej na OSOBOWOŚC ROKU 2019 w trzech kategoriach: NAUKA, GOSPODARKA oraz OTOCZENIE BIZNESU.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego przyznała tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU Dyrektorowi SEP – BBJ Marcinowi Ocioszyńskiemu.
W uzasadnieniu podano, między innymi, że laureat „Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów (elektrycznych).”

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o Pana wyróżnieniu.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Biura Badawczego ds. Jakości

Źródło: www.lightfair.pl oraz www.sep.com.pl

PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 – wersja angielska

W sierpniu 2019 r. opublikowana została zmiana do normy PN-EN 61386-1:2011
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów — Część 1: Wymagania ogólne
Zakres wprowadzonych zmian
Załącznik do normy IEC 61386-1 wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie oznakowania oraz badań systemów rur do prowadzenia przewodów.
– Wprowadza obowiązek i sposób oznakowania ( symbol i częstość jego nanoszenia ) rozprzestrzeniania się płomienia.
– Wprowadza nową metodę sprawdzania trwałości oznakowania.
– Wprowadza modyfikację badania odporności na uderzenia.
– Wprowadza zmiany w zakresie badania wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Informacja ta została pobrana ze strony PKN.

Nowe projekty dokumentów i procedur tematami wiodącymi posiedzenia OSM/FIP

W dniach 4-5 września 2018 r. przedstawiciel SEP – BBJ, p. Janusz Okólski, uczestniczył w posiedzeniu OSM/FIP, które miało miejsce w Atenach (Grecja). OSM/FIP to grupa ekspertów działających w ramach ETICS (europejskie stowarzyszenie jednostek prowadzących badania i certyfikację wyrobów elektrycznych) na rzecz międzynarodowej harmonizacji procedur związanych z przeprowadzaniem i raportowaniem inspekcji fabrycznych. Grupa ta zbiera się raz do roku w celu przedstawienia bieżących problemów i przedyskutowania przyszłych działań.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został projekt dokumentu określającego kryteria kwalifikacyjne dla inspektorów fabrycznych. Przedyskutowano kwestię aktualizacji załącznika 2 do raportu z inspekcji (obecna wersja opiera się na wycofanym wydaniu normy ISO 9001) oraz uzgodnienia jednakowych zasad pobierania próbek. Uzgodniono tryb dalszych prac nad nowymi wydaniami dokumentów operacyjnych związanych z inspekcjami fabrycznymi (przedstawiciel SEP – BBJ został dokooptowany do grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie tych dokumentów). Ustalono także, że miejscem przyszłorocznego spotkania będą Helsinki (Finlandia).

Posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego CENELEC TC 20 w Krakowie w dniach 14 – 15 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia omawiane były sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych działających w ramach komitetu TC 20 oraz postępy prac nad normami, które aktualnie znajdują się w przeglądzie. Należą do nich między innymi norma HD 620 dotycząca kabli średnich napięć oraz norma HD 625 na przewody napowietrzne, do linii izolowanych. Powstała inicjatywa, aby stworzyć normy krajowe, uwzględniające odstępstwa stosowane na rynku polskim, które będą zharmonizowane w dokumentach HD 620 i 625.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości państw członkowskich CENELEC.  W obradach brało udział trzech delegatów z Polski, członków KT nr 53/PKN, wśród nich reprezentant SEP-BBJ.