Uaktualnienie akredytacji Laboratorium Badawczego SEP-BBJ

W dniu 27 czerwca 2019r. w Laboratorium Badawczym SEP-BBJ przeprowadzony został audyt przez Polskie Centrum Akredytacji.
W wyniku pozytywnego audytu w uzyskaliśmy potwierdzenie, że Laboratorium Badawcze SEP-BBJ spełnia wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Nowe dokumenty dostępne są w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.

CERTYFIKATY UZNANIA ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ ETICS dla SEP – BBJ

W dniach 07-08 listopada 2018 r. w Biurze Badawczym ds. Jakości przeprowadzony został audyt międzynarodowy przez ETICS, the European Testing, Inspection and Certification System.

W wyniku pozytywnego audytu w SEP – BBJ, ETICS przedłużył Certyfikat Uznania (Certificate of Acceptance) odpowiednio dla Jednostki Certyfikującej, Laboratorium Badawczego w Warszawie oraz Laboratorium Badawczego w Lublinie na następne trzy lata tj. do 14 listopada 2021.
Nowe dokumenty dostępne są w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.

PRZEDŁUŻONA AKREDYTACJA Nr AC 012

SEP-BBJ ROZPOCZYNA KOLEJNY VII CYKL AKREDYTACJI

Niniejszym informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło Jednostce Certyfikującej Wyroby SEP–BBJ akredytację Nr AC 012 z uwzględnieniem rozszerzenia oraz uaktualnienia zakresu akredytacji.

Nowy Certyfikat Akredytacji wystawiono na podstawie wyników oceny Jednostki w procesie oceny ponownej, która miała miejsce w październiku br.
Certyfikat oraz wydanie nr 17 „Zakresu Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 012” z dnia 12 grudnia 2018 roku zastępuje wydanie nr 16 z dnia 14 lutego 2016 roku.

Nowe dokumenty dostępne są już w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.

Nowe projekty dokumentów i procedur tematami wiodącymi posiedzenia OSM/FIP

W dniach 4-5 września 2018 r. przedstawiciel SEP – BBJ, p. Janusz Okólski, uczestniczył w posiedzeniu OSM/FIP, które miało miejsce w Atenach (Grecja). OSM/FIP to grupa ekspertów działających w ramach ETICS (europejskie stowarzyszenie jednostek prowadzących badania i certyfikację wyrobów elektrycznych) na rzecz międzynarodowej harmonizacji procedur związanych z przeprowadzaniem i raportowaniem inspekcji fabrycznych. Grupa ta zbiera się raz do roku w celu przedstawienia bieżących problemów i przedyskutowania przyszłych działań.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został projekt dokumentu określającego kryteria kwalifikacyjne dla inspektorów fabrycznych. Przedyskutowano kwestię aktualizacji załącznika 2 do raportu z inspekcji (obecna wersja opiera się na wycofanym wydaniu normy ISO 9001) oraz uzgodnienia jednakowych zasad pobierania próbek. Uzgodniono tryb dalszych prac nad nowymi wydaniami dokumentów operacyjnych związanych z inspekcjami fabrycznymi (przedstawiciel SEP – BBJ został dokooptowany do grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie tych dokumentów). Ustalono także, że miejscem przyszłorocznego spotkania będą Helsinki (Finlandia).

Posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego CENELEC TC 20 w Krakowie w dniach 14 – 15 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia omawiane były sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych działających w ramach komitetu TC 20 oraz postępy prac nad normami, które aktualnie znajdują się w przeglądzie. Należą do nich między innymi norma HD 620 dotycząca kabli średnich napięć oraz norma HD 625 na przewody napowietrzne, do linii izolowanych. Powstała inicjatywa, aby stworzyć normy krajowe, uwzględniające odstępstwa stosowane na rynku polskim, które będą zharmonizowane w dokumentach HD 620 i 625.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości państw członkowskich CENELEC.  W obradach brało udział trzech delegatów z Polski, członków KT nr 53/PKN, wśród nich reprezentant SEP-BBJ.